Autorzy

Archiwum

Tematy

Możliwość zwrotu nienależnie pobranego podatku od stypendiów z urzędu pracy


29 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzeniem zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że od kwoty stypendiów z urzędu pracy do 31 grudnia 2019 r. nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Natomiast w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. pobrana, przez urząd jako płatnika, zaliczka na podatek dochodowy stanowi nadpłatę i może zostać podatnowi zwrócona.

 

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe i urzędy pracy mają świadomość nienależnie pobranych zaliczek, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu


9 czerwca 2017 16:13

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wyrok TK - Niezgodne z prawem opodatkowanie budynku jako budowli


13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 48/15 wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla podatników podatku od nieruchomości, ponieważ oznacza koniec niekorzystnej dla podatników praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych sądów w tym zakresie.

 

Treść orzeczenia

Przedmiotem skargi było zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierających definicję budowli i budynku.

 

Jak wskazano w orzeczeniu Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84


4 stycznia 2018 11:21

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Można odzyskać nadpłacony podatek od nieruchomości!


We wcześniejszym wpisie sygnalizowaliśmy wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, będącego przełomem odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Dotychczas sądy administracyjne, zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą, uważały, że mimo spełnienia przesłanek zaliczenia obiektów budowlanych do budynków, wykładnia funkcjonalna przepisów przemawia za opodatkowaniem ich znacznie wyższym podatkiem jako budowli.

 

Trybunał Konstytucyjny, wbrew ukształtowanemu poglądowi organów podatkowych, stwierdził, że skoro obiekt budowlany spełnia kryteria wskazane dla budynku to nie można zaliczyć go do kategorii budowli. Stojąc na straży zasady pewności prawa, Trybunał otwiera tym samym drogę dla podatników do żądania zwrotu niewłaściwie naliczonego podatku od tych obiektów.

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe mają świadomość otrzymania podatku w zawyżonej wysokości, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu nadpłaty z urzędu. Konieczne jest działanie podatnika polegające na złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, bowiem zgodnie z treścią przepisów Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik


22 lutego 2018 12:02

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
1
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: