Autorzy

Archiwum

Tematy

Czy skarbówka ma dostęp do Twoich rachunków bankowych?


Informacje zawarte na rachunkach bankowych podatników są jednymi z najbardziej wrażliwych danych. Stanowią one nie tylko dowód zawarcia transakcji z kontrahentem, ale mogą ujawniać również informacje o życiu prywatnym podatnika. Warto zatem wiedzieć w jakich sytuacjach organ może zwrócić się do Twojego banku i domagać się udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową.

 

 

Nie tak szybko…

 

 

Organy administracji skarbowej mogą uzyskiwać dostęp do danych zawartych na rachunku bankowym podatnika w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 182 ordynacji podatkowej.

 

 

Przepis ten stanowi, że żądanie udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową jest możliwe, gdy „z dowodów zgromadzonych w toku postępowania wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub porównania z informacjami pochodzącymi z banku”.

 

 

Oznacza to, że dopiero jeżeli inne dowody, które zgromadził organ, nie pozwalają na rzetelne ustalenie stanu faktycznego


28 maja 2017 21:47

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?


Osoby podejmujące się pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, iż mogą ponieść osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – zarówno cywilnoprawne jak i podatkowe.

 

Warto zatem dowiedzieć się jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby członek zarządu mógł odpowiadać z długi podatkowe spółki oraz co trzeba zrobić, aby pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej firmy takiej odpowiedzialności uniknąć.

 

Kiedy fiskus może ścigać członka zarządu?

Zasady odpowiedzialność zarządu spółek kapitałowych zostały uregulowane w art. 116 Ordynacji podatkowej. Przewiduje on, że możliwość pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności pojawia się w przypadku spełnienia dwóch przesłanek.

 

 

Aby fiskus mógł pociągnąć członka zarządu do osobistej


14 sierpnia 2017 09:36

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Kiedy dane statystyczne zastąpią faktyczne przychody i wydatki?


W toku kontroli lub postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych często dochodzi do sytuacji stosowania przez organy podatkowe danych statystycznych w celu ustalenia dochodów i wydatków podatnika. Często organy czynią to nieprawidłowo, ale równie często do niekorzystnego dla siebie zastosowania danych statystycznych doprowadza sam podatnik.

 

 

Zastosowanie danych statystycznych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dane statystyczne nie mnogą służyć do podważania wysokości przychodów lub kosztów podatnika, powinny znaleźć zastosowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy brak jest innej możliwości ustalenia wysokości przychodów (dochodów) lub wydatków. Przykładowo organ nie może przyjąć, że podatnik zaniżył przychód z ponieważ statystycznie średni przychód z tego rodzaju działalności jest kilkukrotnie wyższy

 

 

 

Kiedy dane statystyczne mają zastosowanie?

Co do zasady dane statystyczne znajdą zastosowanie tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to brak wystarczających danych do ustalenia kosztów utrzymania, zastosowanie znajdzie wtedy średni miesięczny przychód na osobę według danych GUS. Drugi to brak możliwości


29 listopada 2017 12:17

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kiedy pożyczka lub darowizna mogą zostać opodatkowane sankcyjną 20% stawką?


Nieodpowiednie dokumentowanie otrzymanych darowizn czy pożyczek często skutkuje opodatkowaniem ich sanckyjną stawką 20%.

 

Opodatkowanie pożyczek

Umowy pożyczki opodatkowane są co do zasady stawką 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi jednak 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony lub biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. (art. 7 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

 

Opodatkowanie darowizny

Podatek od darowizny oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Opodatkowanie wg skal


7 grudnia 2017 12:19

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie można przeprowadzać dowodów w czynnościach sprawdzających!


Od 1 stycznia 2016 r. posiadanie przez podatników dochodów nieujawnionych może być weryfikowane w toku czynności sprawdzających. O ile sama idea wydaje się być słuszna, o tyle brak jakichkolwiek regulacji w tym zakresie prowadzi do poważnych naruszeń ze strony organów.

 

Treść przepisu

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W przeciwieństwie do pozostałego zakresu czynności sprawdzających brak jest jakichkolwiek dalszych regulacji dotyczących weryfikacji dochodów nieujawnionych w tym trybie.

 

Postępowanie dowodowe

W art. 280 o.p. zawarto odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu IV o.p. zatytułowanego Postępowanie podatkowe. Odesłanie to, o czym organy podatkowe nagminnie zapominają nie obejmuje jednak działu 11 zatytułowanego


20 grudnia 2017 12:22

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: