Autorzy

Archiwum

Tematy

Walka z fiskusem


Organy podatkowe z założenia mają badać rzetelność naszych rozliczeń podatkowych. Badanie ma polegać na na weryfikacji czy wypełniliśmy wszystkie obowiązki i prawidłowo rozliczyliśmy się ze wszystkich podatków. W założeniu jeśli pomylimy się na niekorzyść fiskusa powinniśmy brkaujacy podatek dopłacić wraz z odsetkami. Jeśli wpłaciliśmy zbyt dużo należy nam się zwrot, już nie w każdym przypadku powiększony o odsetki. W założeniu organy podatkowe miały zajmować się obsługą podatników i zajmować się kontorlą zwykłych podatników. Natomiast urzędy kontroli skarbowej miały za zadanie ściganie poważnych przestępstw podatkowych. W praktyce wyglądało to często tak, że z poważnymi przestępstwami walczył urząd skarbowy z małej miejscowości, a wyspecjalizowany urząd kontroli skarbowej uzbrojony w szereg uprawnień ścigał drobnego przedsiębiorcę niesłusznie podejrzanego o uszczuplenia podatkowe. Od kilku lat funkcjonowały Krajowe Plany Administracji Podatkowej na dany rok, a Ministerstwo Finansów wyznaczało urzędnikom bardzo trudne do zrealizowania wytyczne co do ilości kontroli zakończonych znalezieniem nieprawidłowości oraz wysokości stwierdzonych nieprawidłowości.

 


28 kwietnia 2017 22:29

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wezwanie telefoniczne jest nieprawidłowe!


Bardzo popularną praktyką organów podatkowych jest wzywanie podatników telefonicznie, bądź ustnie podczas wizyty w organie do złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów bądź osobistego stawiennictwa w celu przesłuchania w charakterze świadka. Takie działanie jest nieprawidłowe ze względu na uregulowaną w art. 126 Ordynacji podatkowej zasadę pisemności, a także ze względu na treść art. 159 i 160 Ordynacji podatkowej.

 

 

Zasada pisemności

 

 

Zgodnie z treścią art. 126 sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Jeżeli organ wzywa telefonicznie lub ustnie podatnik nie może zweryfikować prawidłowości wezwania. Bardzo często wezwania ustne i telefoniczne wykorzystywane są do nadużywania przepisów, gdy organ nie ma wyraźnego przepisu uprawniającego go do żądania danego działania. Po takim wezwaniu nie ma dowodu w aktach sprawy i wynika z nich, że podatnik dobrowolnie stawił się osobiście w siedzibie organu, dostarczył dobrowolnie dokumenty poza zakresem i złożył dobrowolnie


22 maja 2017 10:55

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wyrok TK - Niezgodne z prawem opodatkowanie budynku jako budowli


13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 48/15 wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla podatników podatku od nieruchomości, ponieważ oznacza koniec niekorzystnej dla podatników praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych sądów w tym zakresie.

 

Treść orzeczenia

Przedmiotem skargi było zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierających definicję budowli i budynku.

 

Jak wskazano w orzeczeniu Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84


4 stycznia 2018 11:21

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
1
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: