Autorzy

Archiwum

Tematy

Powołanie się na pożyczkę po wszczęciu postępowania


NSA w wyroku z 11 maja 2017 r. II FSK 984/15 rozstrzygnął kwestię opodatkowania sankcyjną stawką pożyczek i darowizn, które podatnik zgłosi w toku postępowania, kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie dochodów nieujawnionych, ale przed powołaniem się na tę okoliczność.


 

Stan faktyczny

W stanie faktycznym opisanym w orzeczeniu podatnik dokonał zgłoszenia pożyczek już po wezwaniu organu do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, ale przed udzieleniem odpowiedzi na wezwanie. W tej sytuacji oczywistym jest, że ma zastosowanie sankcyjna stawka. Przedmiotem sporu w doktrynie i w praktyce stosowania prawa przez organy podatkowe była natomiast kwestia zgłoszenia pożyczki lub darowizny po wszczęciu postępowania, kontroli lub czynności sprawdzających przed wezwaniem przez organ do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.


 

Uzasadnienie wyroku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył sprawę szerzej i odniósł się do generalnej możliwości złożenia deklaracji już po wszczęciu postępowania, kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie dochodów nieujawnionych. Stanowisko to zostało


7 listopada 2017 12:13

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kiedy powstają dochody nieujawnione?


Do 31 grudnia 2015 r. obowiązywał inny stan prawny, przez co podatnicy, którzy maja za sobą kontrolę w zakresie dochodów nieujawnionych mogą mieć mylne wyobrażenie na temat tego, kiedy mamy do czynienia z dochodami nieujawnionymi.

 

 

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym brakowało przepisu, który określałby moment powstania dochodu nieujawnionego. Organu podatkowe często szły na skróty i porównywały sumę przychodów i wydatków w danym roku i w latach wcześniejszych . Obarczone było to dużym ryzykiem błędu ponieważ podatnik mógł przez cały rok wydawać środki, których oficjalnie nie miał, a przychody uzyskać dopiero w grudniu.

 

 

Stan prawny po 01.01.2016 r.

Zgodnie z dodanym 01.01.2016 r. art 25g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postępowaniu prowadzonym w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przy ustalaniu nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) podatnik wskazuje przychody, którymi pokrywa poszczególne wydatki


16 listopada 2017 12:15

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kiedy dane statystyczne zastąpią faktyczne przychody i wydatki?


W toku kontroli lub postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych często dochodzi do sytuacji stosowania przez organy podatkowe danych statystycznych w celu ustalenia dochodów i wydatków podatnika. Często organy czynią to nieprawidłowo, ale równie często do niekorzystnego dla siebie zastosowania danych statystycznych doprowadza sam podatnik.

 

 

Zastosowanie danych statystycznych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dane statystyczne nie mnogą służyć do podważania wysokości przychodów lub kosztów podatnika, powinny znaleźć zastosowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy brak jest innej możliwości ustalenia wysokości przychodów (dochodów) lub wydatków. Przykładowo organ nie może przyjąć, że podatnik zaniżył przychód z ponieważ statystycznie średni przychód z tego rodzaju działalności jest kilkukrotnie wyższy

 

 

 

Kiedy dane statystyczne mają zastosowanie?

Co do zasady dane statystyczne znajdą zastosowanie tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to brak wystarczających danych do ustalenia kosztów utrzymania, zastosowanie znajdzie wtedy średni miesięczny przychód na osobę według danych GUS. Drugi to brak możliwości


29 listopada 2017 12:17

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kiedy pożyczka lub darowizna mogą zostać opodatkowane sankcyjną 20% stawką?


Nieodpowiednie dokumentowanie otrzymanych darowizn czy pożyczek często skutkuje opodatkowaniem ich sanckyjną stawką 20%.

 

Opodatkowanie pożyczek

Umowy pożyczki opodatkowane są co do zasady stawką 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi jednak 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony lub biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. (art. 7 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

 

Opodatkowanie darowizny

Podatek od darowizny oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Opodatkowanie wg skal


7 grudnia 2017 12:19

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie można przeprowadzać dowodów w czynnościach sprawdzających!


Od 1 stycznia 2016 r. posiadanie przez podatników dochodów nieujawnionych może być weryfikowane w toku czynności sprawdzających. O ile sama idea wydaje się być słuszna, o tyle brak jakichkolwiek regulacji w tym zakresie prowadzi do poważnych naruszeń ze strony organów.

 

Treść przepisu

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W przeciwieństwie do pozostałego zakresu czynności sprawdzających brak jest jakichkolwiek dalszych regulacji dotyczących weryfikacji dochodów nieujawnionych w tym trybie.

 

Postępowanie dowodowe

W art. 280 o.p. zawarto odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu IV o.p. zatytułowanego Postępowanie podatkowe. Odesłanie to, o czym organy podatkowe nagminnie zapominają nie obejmuje jednak działu 11 zatytułowanego


20 grudnia 2017 12:22

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: