Autorzy

Archiwum

Tematy

Zobowiązanego trzeba zawiadomić jednocześnie z dokonaniem zajęcia


Jednocześnie z wszczęciem egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny dokonuje zajęcia egzekucyjnego – najczęściej rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zawiadomienie o zajęciu jest w tej sytuacji wysyłane do banku lub pracodawcy. Zdarza się, ze organy czekają na odbiór pisma przez bank lub pracodawcę i dopiero wtedy informują o tym zobowiązanego. Jest to działanie nieprawidłowe.

 

 

Brzmienie przepisu

Zgodnie z treścią art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu do banku, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony. Podobną treść zawiera art. 72 tej ustawy dotyczący zajęcia wynagrodzenia za pracę, jak i przepisy dotyczące innych rodzajów zajęć egzekucyjnych

 

 

Jednocześnie czyli kiedy?

Sformułowanie jednocześnie oznacza, że zawiadomienie od zobowiązanego musi być wysłane w tej samej dacie co zawiadomienie do banku (pracodawcy). Ustawodawca użył tu zwrotu „jednocześnie” a nie występujących w innych przepisach sformułowań „niezwłocznie”, „bez zbędnej zwłoki”. Oznacza to, że nawet 1 dzień zwłoki nie jest już jednoczesnym przesłaniem zawiadomienia a przesłaniem go po terminie.

 

 

Jak reagować?

Przesłanie zawiadomienia po terminie, w szczególności po odebraniu zawiadomienia przez bank (pracodawcę) może stanowić podstawę zarówno do skargi na dokonaną czynność egzekucyjną jak i zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej (o ile jest to pierwsza czynność egzekucyjna i nie doręczono wcześniej zobowiązanemu tytułu wykonawczego)

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości doręczenia zawiadomienia lub tytułu wykonawczego należy skonsultować się z doradcą podatkowym. Należy pamiętać również o tym, że na zaskarżenie postępowania egzekucyjnego jest tylko 7 dni.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


28 września 2017 12:01

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:16 + 12 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: