Autorzy

Archiwum

Tematy

Wezwanie telefoniczne jest nieprawidłowe!


Bardzo popularną praktyką organów podatkowych jest wzywanie podatników telefonicznie, bądź ustnie podczas wizyty w organie do złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów bądź osobistego stawiennictwa w celu przesłuchania w charakterze świadka. Takie działanie jest nieprawidłowe ze względu na uregulowaną w art. 126 Ordynacji podatkowej zasadę pisemności, a także ze względu na treść art. 159 i 160 Ordynacji podatkowej.

 

 

Zasada pisemności

 

 

Zgodnie z treścią art. 126 sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Jeżeli organ wzywa telefonicznie lub ustnie podatnik nie może zweryfikować prawidłowości wezwania. Bardzo często wezwania ustne i telefoniczne wykorzystywane są do nadużywania przepisów, gdy organ nie ma wyraźnego przepisu uprawniającego go do żądania danego działania. Po takim wezwaniu nie ma dowodu w aktach sprawy i wynika z nich, że podatnik dobrowolnie stawił się osobiście w siedzibie organu, dostarczył dobrowolnie dokumenty poza zakresem i złożył dobrowolnie zeznania i wyjaśnienia.

 

 

Kiedy wezwanie telefoniczne jest prawidłowe?

 

 

W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności. Przepis ten ma charakter wyjątku od zasady pisemnego wzywania przez organy podatkowe. Powinien mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem adresata lub stan sprawy tego wymaga. Nie zostało zdefiniowane co należy rozumieć pod pojęciem ważnego interesu adresata oraz co oznacza, że stan sprawy tego wymaga. Przyjąć należy, że ważny interes adresata będzie miał miejsce np. w sytuacji gdy brak pilnego przedłożenia dokumentów spowoduje uchybienie terminu. Jeszcze trudniej wskazać sytuację w której stan sprawy wymaga telefonicznego wezwania. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że oba pojęcia należy rozumieć bardzo wąsko i dotyczyć mogą one wyłącznie wyjątkowych sytuacji, gdy nie można dokonać wezwania w formie pisemnej bez uszczerbku dla podatnika. W żadnym wypadku nie można uzasadniać wezwania telefonicznego szybkością postępowania, czy brakiem zaufania do podatnika. Wezwanie w tej formie powinno być udokumentowane w adnotacji wraz ze wskazaniem, jaka okoliczność uzasadniała taki tryb wezwania.

 

 

Co musi zawierać wezwanie?

 

 

Wezwanie telefoniczne nie tylko musi być podyktowane ważnym interesem podatnika lub stanem sprawy ale powinno takę zawierać wszystkie obligatoryjne elementy z art. 159 Ordynacji podatkowej, jakie wymagane są od wezwania pisemnego, czyli nazwę organu podatkowego, imię i nazwisko osoby wzywanej, informacje w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana, czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na informatycznych nośnikach danych, termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika, oraz skutki prawne niezastosowania się do wezwania. W przypadku wzywania strony na przesłuchanie należy poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie.

 

 

Bardzo rzadko w wezwaniu telefonicznym pracownik organu przekazuje wszystkie wymagane prawem informacje. Najczęściej naruszenia dotyczą braku wskazania w jakim celu i w jakim charakterze osoba zostaje wezwana, braku pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania oraz braku pouczenia strony o możliwości niestawienia się na wezwanie.

 

 

Jak sobie radzić z nieprawidłowym wezwaniem?

 

 

W każdym przypadku, gdy wezwanie telefoniczne nie jest podyktowane ważnym interesem adresata, powinien on zażądać potwierdzenia wezwania na piśmie, zgodnie z zasadą pisemności postępowania oraz zasadą zaufania do organów podatkowych. Wskazane uprawnienie przysługuje podatnikowi w celu zweryfikowania zakresu, podstawy prawnej i obowiązku realizacji wezwania lub jego braku. Zdarzają się sytuację, że mimo braku reakcji na takie wezwanie lub po żądaniu potwierdzenia wezwania na piśmie, wezwanie zastosowane w omawianym trybie nie jest ponawiane. Najprawdopodobniej, w takiej sytuacji pracownik organu wiedział, że działa na granicy prawa lub z zamiarem jego obejścia.

 

 

Nigdy nie należy jednak pozostawiać wezwań pisemnych, ani prawidłowo dokonanych wezwań telefonicznych bez odpowiedzi. Jeżeli naszym zdaniem wezwanie jest nieprawidłowe możemy się do niego nie zastosować, ale koniecznym jest udzielenie na nie odpowiedzi ze wskazaniem naruszeń ze strony organu lub brakiem możliwości realizacji wezwania inaczej organ może nałożyć na podatnika grzywnę lub wszcząć postępowanie karno-skarbowe za utrudnianie kontroli lub postępowania, ale tylko jeśli w treści wezwania zawarto odpowiednie pouczenie.

 

 

Jeżeli podatnik nie jest w stanie zweryfikować prawidłowości wezwania lub uważa ze wezwanie jest nieprawidłowe powinien skontaktować się z doradcą podatkowym.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.

 

 

 


22 maja 2017 10:55

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:30 + 31 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: