Autorzy

Archiwum

Tematy

Skargę można wnieść na poszczególne czynności egzekucyjne


Zobowiązani i ich pełnomocnicy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji częściej wnoszą skargi niż zarzuty. Być może wpływ na to ma dłuższy termin na wniesienie skargi (14 dni podczas gdy na wniesienie zarzutów tylko 7), a może większy wpływ ma nazwa która brzmi poważniej od zarzutów.

 

Skarga a zarzuty

Nazwa tego środka zaskarżenia może wprowadzać w błąd, bo wbrew przekonaniu zobowiązanych ale i niektórych pełnomocników skarga na czynność egzekucyjną nie jest najważniejszym środkiem zaskarżenia w egzekucji administracyjnej. Skargę na czynności egzekucyjne odróżnić należy od zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zarzuty przysługują jedynie w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dotyczą tytułu wykonawczego, a więc postępowania egzekucyjnego jako całości. Co więcej przedmiotem skargi nie mogą być okoliczności jakie mogą być przedmiotem zarzutów, czyli dotyczące całego postępowania egzekucyjnego a tylko poszczególnych czynności (np. zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie wynagrodzenia od kontrahentów) lub przewlekłości postępowania egzekucyjnego.

 

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi mogą być nieprawidłowości jakie wystąpiły przy dokonywaniu konkretnej czynności. Np. dokonanie czynności egzekucyjnej w okresie zawieszenia postępowania, zajęcie rzeczy lub kwoty niepodlegającej egzekucji, dokonanie zajęcia po umorzeniu postępowania czy zajęcie kwoty wyższej niż podlegająca egzekucji. Skargę na czynności egzekucyjne odpowiednio stosuje się także do czynności dokonywanych w postępowaniu zabezpieczającym, jako skargę na czynności zabezpieczające.

 

Tryb wnoszenia

Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, będącej przedmiotem skargi. Skargę wnosi się podobnie jak i zarzuty do organu egzekucyjnego, który wydaje postanowienie w sprawie skargi. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. Warto w tym miejscu wskazać, że przez wiele lat obowiązywał inny tryb, w którym skargę wnosiło się do organu nadzoru za pośrednictwem organu egzekucyjnego.

 

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego w związku z wniesioną skargą na czynności egzekucyjne.

 

Skarga do sądu

Na postanowienie organu nadzoru w sprawie zażalenia na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Mimo takiej samej nazwy skarga do sądu administracyjnego jest zupełnie inną procedurą niż skarga na czynności egzekucyjne.

 

Aby wybrać właściwy środek zaskarżenia w egzekucji administracyjnej najlepiej skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


18 października 2017 12:04

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:23 + 26 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: