Autorzy

Archiwum

Tematy

Przegapienie terminu na wniesienie zarzutów. Co można jeszcze zrobić?


Podstawowym dokumentem, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja administracyjna jest tytuł wykonawczy. Dokument ten zobowiązanym wydaje się być nieistotny dlatego bardzo często przegapiają oni 7 dniowy termin na wniesienie zarzutów, lub zgłaszają się do pełnomocnika po upływie tego okresu.

 

Czym są zarzuty?

Zarzuty są podstawowym trybem zaskarżenia całego postępowania egzekucyjnego. Art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera listę 10 podstaw do zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Jeżeli egzekucja prowadzona jest bezpodstawnie lub w sposób nieprawidłowy zarzuty dają najwięcej możliwości do jej umorzenia. Niestety 7 dniowy termin co do zasady nie może zostać przywrócony, a taką okolicznością na pewno nie jest brak świadomości zobowiązanego.

 

Jak inaczej zaskarżyć egzekucję?

Wariantów jest kilka. W pierwszej kolejności można złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek taki można złożyć w każdym czasie o ile spełniona jest któraś z przesłanek do umorzenia.

Postępowanie egzekucyjne umarza się:

1) jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania;

2) jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał;

3) jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa;

4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego;

5) jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;

6) w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;

7) jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu;

8) jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;

9) na żądanie wierzyciela;

10) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Przypadki te nie są w pełni tożsame ze stanowiącymi podstawę do wniesienia zarzutów, oznacza to że w pozostałym zakresie nie ma już możliwości zaskarżenia postępowania egzekucyjnego.

 

Odstąpienie od czynności egzekucyjnych

Organ egzekucyjny obowiązany jest odstąpić od czynności egzekucyjnych w przypadku oczywistej bezzasadności egzekucji, jeśli zobowiązany okazał dowody stwierdzające wykonanie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, albo gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego. Mimo oczywistej bezzasadności egzekucji odstąpienie od czynności egzekucyjnych wymaga inicjatywy zobowiązanego i okazania dowodów stwierdzających: wykonanie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, albo błędu co do osoby zobowiązanego.

 

Inne tryby działania

Zobowiązanym pozostają jeszcze co najmniej cztery możliwości. Opisane już na blogu – skarga na czynności egzekucyjne, oraz wniosek o wyłączenie spod egzekucji. Ponadto ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie przewiduje wstrzymanie egzekucji a ustawa prawo bankowe limity wolne od zajęcia na rachunku bankowym. Dwie ostatnie instytucje będą przedmiotem kolejnych wpisów na blogu.

 

W trybach, terminach i zakresach poszczególnych środków zaskarżenia łatwo się pogubić dlatego najlepiej powierzyć reprezentację w egzekucji administracyjnej profesjonalnemu pełnomocnikowi jakim jest w szczególności doradca podatkowy.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


26 października 2017 12:06

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:22 + 32 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: