Autorzy

Archiwum

Tematy

Problemy podatkowe branży IT – do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przychód ze zbycia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego?


Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy CIT mają obowiązek przyporządkowywać swoje przychody i koszty do odpowiedniego źródła przychodów – z zysków kapitałowych albo z innych źródeł. Niestety nowe przepisy rodzą wiele wątpliwości zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, które potrafią wydawać sprzeczne interpretacje w takich samych stanach faktycznych.

 

Wątpliwości budzi między innymi kwestia przyporządkowania do odpowiedniego źródła przychodu ze zbycia autorskich praw majątkowych np. do programu komputerowego. Oto przykład:

 

Spółka X z branży IT, tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. W umowie Spółka podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Do jakiego źródła przychodów Spółka powinna zakwalifikować przychód ze zbycia praw autorskich? Do przychodów z zysków kapitałowych czy z innych źródeł przychodów?

 

Odpowiedzi ta to pytanie powinniśmy szukać w art. 7b ustawy o CIT, który wymienia przychody zaliczane do zysków kapitałowych. Wśród nich znajdziemy przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7.

 

Aby zrozumieć sens tego przepisu musimy zapoznać się z treścią artykułu art. 16b ust. 1 pkt 4-7, któremu nadano następującą treść:

„ 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: (…)

  1. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  2. licencje,
  3. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
  4. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)”

 

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że przychody ze zbycia autorskich praw majątkowych kwalifikowane są jako przychody z zysków kapitałowych, ale czy na pewno w każdym przypadku?

 

Wątpliwości dotyczą zagadnienia w jakim zakresie art. 7b odsyła do art. 16b? Czy chodzi tylko o wskazanie katalogu praw, przychód ze zbycia których należy zaliczyć do zysków kapitałowych (czyli art. 7b odsyła tylko do punktów 4 do 7 zawartych w artykule 16b, z pominięciem pozostałej treści przepisu)? Czy może jednak chodzi o uwzględnienie treści całej normy prawnej?

 

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie ma niebagatelne znaczenie dla ustalenia dochodu podatnika i wysokości podatku do zapłaty. Gdyby przyjąć za prawidłowe pierwsze stanowisko przychody z ze sprzedaży autorskich praw majątkowych zawsze kwalifikowane byłyby do przychodów z zysków kapitałowych. Natomiast uwzględnienie treści całej normy prawnej zawartej w art. 16b powoduje, że do przychodów z zysków kapitałowych zaliczany byłby wyłącznie zysk ze sprzedaży autorskich praw majątkowych nabytych od innego podmiotu. Zbycie autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie skutkowałby natomiast powstaniem przychodu z innych źródeł.

 

Sprzeczne interpretacje organów

Niestety podatnicy w rozstrzygnięciu opisanego problemu zostali pozostawieni sami sobie. Ministerstwo Finansów nie zajęło dotychczas oficjalnego stanowiska, a interpretacje organów podatkowych są ze sobą sprzeczne. Część z nich przyjmuje, że nie ma znaczenia w jaki sposób podatnik nabył autorskie prawa majątkowe – czy uzyskał je, bo sam stworzył program komputerowy, czy też nabył te prawa od innego podmiotu (np. kupił autorskie prawa majątkowe do programu od swojego podwykonawcy). Zarówno i w jednym jak i w drugim przypadku, gdy podatnik sprzeda program komputerowy, przychód ze sprzedaży będzie musiał zakwalifikować jako „zysk kapitałowy”. Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 10 maja 2018 roku (0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC).

 

Zgodnie z odmiennym stanowiskiem, przychody praw autorskich będą zaliczane do zysków kapitałowych tylko w sytuacji, gdy zostały one „nabyte od innego podmiotu”. Oznacza to, że gdy podatnik nabył prawa autorskie do programu komputerowego, to zysk z ich dalszej odsprzedaży będzie mógł zaliczyć do przychodu z zysków kapitałowych. Jednak gdy podatnik sam wytworzy program a następnie go sprzeda, przychód ze sprzedaży praw autorskich zaliczy wtedy do „przychodów z innych źródeł”. Taki sposób rozumowania wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 21 czerwca 2018 roku (0111-KDIB2-1.4010.137.2018.1.MJ).

 

Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, które stanowisko „przyjmie się” wśród organów podatkowych. W mojej ocenie wykładnia językowa nakazuje przyjąć, że przychód z zysków kapitałowych powstanie wyłącznie w przypadku zbycia autorskich praw majątkowych nabytych od innego podmiotu.

 

Organy podatkowe przy stosowaniu przepisów nie zawsze kierują się jednak logiką i przyjętymi zasadami wykładni przepisów, dlatego warto aby firmy z branży IT zbywające autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych zabezpieczyły swoją sytuację prawną. Zakwestionowanie przyjętej wykładni przepisów może bowiem skutkować obowiązkiem dopłacenia podatku wraz z odsetkami, jak również próbą przypisania odpowiedzialności karnej skarbowej za uszczuplenie podatku zarządowi firmy i głównemu księgowemu.

 

Aby uchronić się od opisanych problemów zalecam wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Zasady działania interpretacji podatkowych opisywałem w innym artykule.

 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do sytuacji prawnej swojej firmy, chcą uzyskać opinię eksperta lub wsparcie przy sporządzaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zapraszam do kontaktu pod adresem mail: ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl


3 sierpnia 2018 08:56

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:26 + 34 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: