Autorzy

Archiwum

Tematy

Powołanie się na pożyczkę po wszczęciu postępowania


NSA w wyroku z 11 maja 2017 r. II FSK 984/15 rozstrzygnął kwestię opodatkowania sankcyjną stawką pożyczek i darowizn, które podatnik zgłosi w toku postępowania, kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie dochodów nieujawnionych, ale przed powołaniem się na tę okoliczność.


 

Stan faktyczny

W stanie faktycznym opisanym w orzeczeniu podatnik dokonał zgłoszenia pożyczek już po wezwaniu organu do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, ale przed udzieleniem odpowiedzi na wezwanie. W tej sytuacji oczywistym jest, że ma zastosowanie sankcyjna stawka. Przedmiotem sporu w doktrynie i w praktyce stosowania prawa przez organy podatkowe była natomiast kwestia zgłoszenia pożyczki lub darowizny po wszczęciu postępowania, kontroli lub czynności sprawdzających przed wezwaniem przez organ do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.


 

Uzasadnienie wyroku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył sprawę szerzej i odniósł się do generalnej możliwości złożenia deklaracji już po wszczęciu postępowania, kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie dochodów nieujawnionych. Stanowisko to zostało zaakceptowane następnie przez NSA.


 

Zdaniem sądów sankcyjna 20% stawka ma zastosowanie, gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania podatkowego (kontroli, lub czynności sprawdzających), w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki (lub darowizny). Sąd powołał się na treść art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w myśl którego uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Jak wskazał sąd skoro w toku postępowania podatkowego (kontroli) wyłączona jest możliwość ingerencji podatnika w wysokość zobowiązania podatkowego poprzez składanie korekt, to tym bardziej nie ma on możliwości skutecznego złożenia samej deklaracji podatkowej w zakresie objętym postępowaniem. Zdaniem sądu przyjęcie stanowiska przeciwnego spowodowałoby, że żaden organ nie byłby w stanie wykazać, że podatnik posiada tzw. dochody nieujawnione.


 

Inne skutki orzeczenia

Jak jednak wskazano w treści uzasadnienia, w badanym stanie faktycznym pożyczka, mimo braku zgłoszenia w terminie została w części udokumentowana przelewem na rachunek bankowy. W tej sytuacji zdaniem sądów administracyjnych mimo powołania się na tę okoliczność w toku postępowania (kontroli, czynności sprawdzających) zastosowanie znajdzie stawka podstawowa. Celem sankcyjnej stawki było opodatkowanie pożyczek ujawnionych dopiero dla celów uniknięcia 75% stawki podatku od dochodów nieujawnionych, a w sytuacji gdy faktyczne udzielenie pożyczki nie budzi wątpliwości ponieważ zostało dokonane we właściwej formie (przelewu na rachunek bankowy) a jedynie nie dokonano zgłoszenia zastosowanie znajdzie stawka podstawowa wraz z odsetkami za zwłokę.


 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości dokumentowania transakcji, czy stosowania właściwych stawek podatków, należy skonsultować się z doradcą podatkowym, celem uniknięcia w przyszłości sankcyjnych stawek podatku.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


7 listopada 2017 12:13

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:19 + 17 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: