Autorzy

Archiwum

Tematy

"Podatek od miłości" - czyli nie uczcie się prawa podatkowego z komedii romantycznych!


Tym razem wpis nietypowy, bo spowodowany seansem filmu "Podatek od miłości". Z jednej strony jest to bardzo dobra jak na polskie realia komedia romantyczna z drugiej może spowodować duże kłopoty podatkowe i karno-skarbowe dla widzów, który uwierzą, że kontrola podatkowa w zakresie dochodów nieujawnionych przebiega w taki sposób jak w filmie. [UWAGA dalsza część wpisu może zawierać informacje co do fabuły a nawet zakończenia filmu]

 

Pomijając mało istotne z punktu widzenia tego bloga okoliczności, że ani praca w organach podatkowych, ani przesłuchania świadków w rzeczywistości w ogóle nie wyglądają tak jak w filmie, należy w pierwszej kolejności wskazać, że urzędnik który zastraszałby kontrahentów kontrolowanego w sposób pokazany na filmie nie tylko szybko zakończyłby pracę w organie, ale także mógłby skończyć z wyrokiem skazującym nawet na karę pozbawienia wolności.

 

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

W tym celu należy odwołać się do Kodeksu karnego i jego art. 231 dotyczący nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Mit o prostytucji

Film niestety przywraca wprowadzający w błąd mit z lat 90-tych mówiący o możliwości uniknięcia podatku z tytułu dochodów nieujawnionych poprzez powołanie się na prostytucję. Nic bardziej mylnego, o czym pisaliśmy już na blogu.

 

Firmanctwo

Zgodnie z definicją firmanctwo (od firmant – osoba firmująca, dająca swoje nazwisko jako firmę) to działanie jednej osoby pod szyldem i firmą innej osoby (pod cudzą firmą) – celem zatajenia osoby faktycznie prowadzącej działalność. Koniecznym elementem tej formy działalności jest zgoda osoby, do której należy firma.

 

Na podstawie art. 113 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.

 

Starając się nie zdradzać treści filmu, nie wskażę w którym momencie była o tym mowa, w każdym razie powołanie się na tę okoliczność powoduje, że wydawana jest decyzja wymiarowa wobec osoby, która faktycznie wykonywała działalność, zarówno firmant jak i firmowany tracą możliwość zaliczenia faktur zakupowych wystawionych na firmanta do kosztów uzyskania przychodów, a także firmant odpowiada solidarnie z firmowanym za zaległości podatkowe z tego tytułu jako osoba trzecia.

 

To nie koniec konsekwencji. Na podstawie art. 55 Kodeksu karnego skarbowego konsekwencje karne grożą firmowanemu. Zgodnie z tym przepisem:

§ 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

 

Natomiast firmant ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 9 § 1  oraz art. 18 § 2 i 3 Kodeksu karnego w związku z art. 20 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (na podstawie którego przepisy art. 18 § 2 i 3 KK stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych. Zgodnie z treścią art. 18 KK

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

 

Profesjonalny pełnomocnik

Jest jednak jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w filmie. Jest to różnica w zachowaniu pracowników organu pomiędzy sytuacją gdy strona działa bez pełnomocnika, a sytuacją gdy w imieniu strony stawia się w siedzibie organu profesjonalny pełnomocnik (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny). Tej jednej rzeczy warto nauczyć się z tego filmu!


29 marca 2018 16:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:36 + 8 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: