Autorzy

Archiwum

Tematy

Kiedy pożyczka lub darowizna mogą zostać opodatkowane sankcyjną 20% stawką?


Nieodpowiednie dokumentowanie otrzymanych darowizn czy pożyczek często skutkuje opodatkowaniem ich sanckyjną stawką 20%.

 

Opodatkowanie pożyczek

Umowy pożyczki opodatkowane są co do zasady stawką 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi jednak 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony lub biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. (art. 7 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

 

Opodatkowanie darowizny

Podatek od darowizny oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Opodatkowanie wg skal przedstawia poniższa tabela:

 

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do  
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10 278 12%
10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Jednak nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony (art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn)

 

Stawka sankcyjna

Jeżeli podatnik złożył deklarację w zakresie niezgłoszonej wcześniej do opodatkowania pożyczki lub darowizny po powołaniu się na tę okoliczność w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego zastosowanie będzie miała sankcyjna 20% stawka podatku. Jeżeli, mimo wszczęcia kontroli lub postępowania w zakresie innym niż dochodów nieujawnionych, podatnik złożył deklarację w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn to nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia bezskuteczności złożonej deklaracji i opodatkowania pożyczki lub darowizny sankcyjną stawką. W sytuacji gdy zgłoszenie pożyczki lub darowizny następuje po terminie, ale przed wszczęciem kontroli lub postępowania w tym zakresie zastosowanie znajdzie ustawowa stawka podatku (2% w przypadku pożyczek, oraz właściwa stawka podatku od spadków i darowizn w zależności od grupy podatkowej i kwoty) powiększona o odsetki za zwłokę.

 

W postępowaniu w zakresie dochodów nieujawnionych organ nie tylko może zastosować stawkę 20% ale również zakwestionować fakt otrzymania pożyczki lub darowizny, jeżeli nie zgłoszono jej w terminie a z okoliczności sprawy wynikają wątpliwości co do otrzymania pożyczki lub darowizny.

 

 

Aby uniknąć ryzyka opodatkowania pożyczki lub darowizny stawką 20% najlepiej skonsultować z doradcą podatkowym sposób dokumnetowania czynności przed ich dokonaniem. Jednak w sytuacji gdy organ już zastosował stawkę sankcyjną doradca podatkowy pomoże ocenić prawidłowość działania organu.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.

 


7 grudnia 2017 12:19

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:15 + 29 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: