Autorzy

Archiwum

Tematy

Kiedy powstają dochody nieujawnione?


Do 31 grudnia 2015 r. obowiązywał inny stan prawny, przez co podatnicy, którzy maja za sobą kontrolę w zakresie dochodów nieujawnionych mogą mieć mylne wyobrażenie na temat tego, kiedy mamy do czynienia z dochodami nieujawnionymi.

 

 

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym brakowało przepisu, który określałby moment powstania dochodu nieujawnionego. Organu podatkowe często szły na skróty i porównywały sumę przychodów i wydatków w danym roku i w latach wcześniejszych . Obarczone było to dużym ryzykiem błędu ponieważ podatnik mógł przez cały rok wydawać środki, których oficjalnie nie miał, a przychody uzyskać dopiero w grudniu.

 

 

Stan prawny po 01.01.2016 r.

Zgodnie z dodanym 01.01.2016 r. art 25g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postępowaniu prowadzonym w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przy ustalaniu nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) podatnik wskazuje przychody, którymi pokrywa poszczególne wydatki. Jeżeli podatnik nie wskazał, którymi przychodami (dochodami) pokrył poszczególne wydatki, stosuje się zasadę, że najwcześniejszy wydatek jest pokrywany najwcześniejszymi przychodami (dochodami). Oznacza to, że weryfikacja tego, czy mamy do czynienia z dochodami nieujawnionymi polega na chronologicznym ujęciu dochodów i wydatków, w celu weryfikacji czy na każdy kolejny dzień podatnik posiadał nadwyżkę przychodów (dochodów) nad wydatkami. Nie ma znaczenia kiedy podatnik uzyskał przychody (dochody), którymi pokrył wydatki, ale musi to nastąpić przed dokonaniem wydatków.

 

 

Nadwyżki wydatków

Zgodnie z definicją ustawową za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki. Jeżeli na jakiś dzień suma wydatków nie znajdzie pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (dochodów) mamy do czynienia z dochodami nieujawnionymi. Nie przesądza to jeszcze o obowiązku zapłaty 75% podatku od dochodów nieujawnionych. Jeżeli organ wykaże nadwyżkę wydatków, na podatnika przerzuca się ciężar dowodu w zakresie wykazania, że znajduje ona pokrycie w przychodach lub dochodach. O tym w jaki sposób podatnik może udowodnić posiadanie przychodów (dochodów) innych niż wzięte pod uwagę przez organ piszemy w innych wpisach na blogu.

 

 

Podstawa opodatkowania

Na podstawie art. 25d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami). W przypadku wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad przychodami (dochodami). Oznacza to, że sumuje się występujące w danym okresie nadwyżki wydatków nad przychodami (dochodami) i łączna kwota nadwyżek stanowi dochody nieujawnione.

 

 

Obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 25c ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami). Dodanie tego przepisu zakończyło spory co do momentu powstania dochodów nieujawnionych, który wcześniej interpretowany był na wiele sposobów.

 

 

Należy pamiętać, że postępowanie (kontrola) w zakresie dochodów nieujawnionych wykazuje bardzo duże odrębności w stosunku do zwykłego postępowania (kontroli) podatkowego, dlatego ważnym jest by podatnika od samego początku reprezentował doradca podatkowy z doświadczeniem w tym zakresie.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


16 listopada 2017 12:15

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:7 + 14 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: