Autorzy

Archiwum

Tematy

Ile trwa kontrola podatkowa przedsiębiorcy?


Od 1 marca 2017 r. funkcjonują równolegle dwa tryby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Pierwszy z nich to znana do dawna kontrola podatkowa, którą prowadzają naczelnicy urzędów skarbowych, drugi tryb to wprowadzona przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej kontrola celno-skarbowa, przeprowadzana przez naczelników urzędów celno-skarbowych.

 

 

W tym artykule opisuję zasady regulujące czas trwania kontroli podatkowej. Zasady prowadzenia i czas trwania kontroli celno-skarbowej opisałem w artykule:

- Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?

 

 

Kiedy urząd skarbowy powinien zakończyć kontrolę?

 

 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

 

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczane jest w momencie jej wszczęcia i sporządzane jest na przeznaczonym do tego formularzu, który musi podpisać podatnik.

 

 

Jeżeli kontrola nie zostanie zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący musi zawiadomić o tym podatnika na piśmie, podając przyczyny przedłużenia terminu. Jednocześnie organ podatkowy jest zobowiązany do wskazania nowego terminu zakończenia kontroli.

 

 

Jakie są skutki braku zawiadomienia kontrolowanego o niezakończeniu kontroli w terminie?

 

 

Sankcja za niedopełnienie obowiązku wyznaczenia nowego terminu zakończenia kontroli jest dla organu podatkowego bardzo dotkliwa. Mianowicie, dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie terminu zakończenia kontroli nie będą mogły być wykorzystane w prowadzonym później postępowaniu podatkowym.

 

 

Kontrolowany powinien zatem skrupulatnie weryfikować czy organ podatkowy dopełnił obowiązków związanych z wyznaczeniem nowego terminu zakończenia kontroli. Jeżeli wydana w postępowaniu podatkowym decyzja zostanie oparta na dowodach zebranych niezgodnie z prawem, będzie to podstawą do jej uchylenia.

 

 

Czy kontrola podatkowa może być przedłużana w nieskończoność?

 

 

Na pewno nie. Z przepisów ordynacji podatkowej wynika co prawda możliwość wielokrotnego przedłużania kontroli podatkowej, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla ustalenia pełnego stanu faktycznego niezbędnego dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

Ponadto, organ podatkowy niezasadnie przedłużając kontrolę podatkową narusza jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego – zasadę szybkości postępowania.

 

 

Ustawa od swobodzie działalności gospodarczej a czas trwania kontroli

 

 

W przypadku kontroli podatkowej prowadzonej u przedsiębiorcy zastosowanie znajdą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Określają one maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym prowadzonych przez ten sam organ kontroli.

 

 

Limity te w zależności od wielkości przedsiębiorcy nie mogą przekraczać:

 

  • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
  • w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
  • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
  • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

 

Przepisy określające limity kontroli przedsiębiorcy nie są jednak precyzyjne. Nie dają bowiem odpowiedzi na pytanie czy czas trwania kontroli dotyczy dni wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie podatnika czy też wszystkich dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli do dnia jej zakończenia?

 

 

Podatnicy i ich pełnomocnicy uważają, że limity dotyczą pełnego czasu trwania kontroli od dnia jej wszczęcia do dnia jej zakończenia. Z kolei organy podatkowe, nadużywając nieprecyzyjnych przepisów twierdzą, że poprzez limity dzienne kontroli należy rozumieć wyłącznie te dni, w które czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie podatnika.

 

 

Kiedy przedłużanie kontroli jest niezgodne z prawem?

 

 

Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdorazowo należy bowiem ocenić stopień skomplikowania sprawy oraz czasochłonność czynności jakie kontrolujący muszą podjąć prowadząc daną kontrolę. W tym miejscu przydatna jest pomoc doradcy podatkowego, który opierając się na wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie zweryfikować poprawność działania organów podatkowych.

 

 

Jak poradzić sobie z przedłużającą się kontrolą?

 

 

Podatnik nie pozostaje bezbronny wobec przedłużającej się kontroli. Przysługuje mu prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie. Ponaglenie wnosi się do organu podatkowego wyższego stopnia, którym w przypadku kontroli podatkowej prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego będzie właściwy dyrektor izby administracji skarbowej.

 

 

Wniesienie ponaglenia może doprowadzić również do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika, który prowadzi kontrolę i nie załatwił sprawy w terminie z nieuzasadnionych przyczyn.

 

 

Dodatkowo przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów dotyczących czasu trwania kontroli. Sprzeciw wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem do organu podejmującego i wykonującego kontrolę w terminie 3 dni roboczych od dnia przekroczenia limitu czasu trwania kontroli.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

 

Podsumowanie

 

Przedsiębiorcy wobec których wszczęto kontrolę podatkową powinni pamiętać o tym, że:

 

  • Kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki.
  • O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie organ podatkowy powinien zawiadomić kontrolowanego.
  • Dokumenty zebrane po upływie terminu zakończenia kontroli nie mogą stanowić dowodu w sprawie.
  • Czas trwania kontroli podatkowej przedsiębiorcy jest limitowany przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Podatnikowi przysługują środki prawne, z których może skorzystać w przypadku nieuzasadnionego przedłużania kontroli.

29 kwietnia 2017 12:32

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:31 + 44 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: