Autorzy

Archiwum

Tematy

Egzekucję skarży sie wnosząc zarzuty na podstawie tytułu wykonawczego


Egzekucja administracyjna jest najbardziej dotkliwym dla podatnika trybem postępowania organów. W przypadku dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu doręczane są dwa dokumenty. Pierwszy, do którego zobowiązani przywiązują zbyt dużą wagę to zawiadomienie o zajęciu (przykładowo rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę). Na zaskarżenie tej czynności (o ile zachodzą do tego podstawy) zobowiązany ma 14 dni, przy czym skarga dotyczy tylko tej konkretnej czynności. Drugi, który z kolei jest bagatelizowany przez zobowiązanych to tytuł wykonawczy. Jest to najważniejszy dokument w postępowaniu egzekucyjnym w administracji a na jego zaskarżenie (czyli wniesienie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej) zobowiązany ma tylko 7 dni. Zdecydowana większość zobowiązanych, a także część pełnomocników przegapia ten termin, co znacznie utrudnia obronę przed prowadzoną egzekucją, nawet gdy jest ona prowadzona bezprawnie, czy z rażącymi błędami.

 

Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administarcyjnej

Zgodnie z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

 1. wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie; wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
 2. odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,
 3. określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z  orzeczenia, o którym mowa w art. 3-4 ustawy,
 4. błąd co do osoby zobowiązanego,
 5. niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 6. niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,
 7. brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy,
 8. zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
 9. prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,
 10. niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 ustawy, a w zagranicznym tytule wykonawczym - wymogów określonych w art. 102 z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.).

 

Związanie zarzutami

Podstawą zarzutów mogą być wyłącznie okoliczności wymienione powyżej. Nie ma możliwości wnoszenia zarzutów z innego powodu. Zarzuty muszą być prawidłowo sformułowane, organ egzekucyjny a w dalszej kolejności organ odwoławczy rozpatruje tylko te zarzuty które zostały zgłoszone w wyznaczonym terminie. Nie ma możliwości dodawania nowych zarzutów na kolejnych etapach postępowania. Właśnie dlatego chociaż Kodeks postępowania administracyjnego pozwala każdej osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych na występowanie jako pełnomocnik, zarzuty powinny zostać napisane przez doradcę podatkowego lub innego profesjonalnego pełnomocnika.

 

Tryb wnoszenia

Zarzuty wnoszone są do organu egzekucyjnego, który rozstrzyga o ich zasadności w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, jeżeli ustawa o postępowaniu egzekucyjnym lub kodeks postępowania administracyjnego tak stanowią. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.

 

Warto pamiętać także o tym, że:

 1. Wniesienie zarzutu, z wyłączeniem zarzutu zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia.
 2. Wniesienie skargi czy zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, jednakże w uzasadnionych wypadkach organ nadzoru może wstrzymać prowadzone postępowanie.

 

W przypadku otrzymania zawiadomienia o zajęciu, szczególną uwagę należy zwrócić na ten drugi dokument zatytułowany - Tytuł wykonawczy.. Należy pamiętać również o tym, że na zaskarżenie postępowania egzekucyjnego na podstawie otzrmanego tytułu wykonawczego jest tylko 7 dni.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


4 października 2017 12:03

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:26 + 12 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: