Autorzy

Archiwum

Tematy

Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego


Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania zawodu jest posiadanie wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy potwierdzonej zdanym egzaminem państwowym, doświadczenia w stosowaniu prawa podatkowego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami. Poza posiadaniem wiedzy merytorycznej doradca podatkowy swoim postępowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Każdy doradca podatkowy z mocy prawa staje się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.


 

Obowiązki doradcy podatkowego


 

Doradca podatkowy musi takżestale podnosić swoje kwalifikacje, przestrzegać zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej (także po zakończeniu współpracy) oraz zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.


 

Zakres czynności doradztwa podatkowego


 

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 

 

Jak wynika z powyższego czynności wykonywane przez doradców podatkowych można podzielić na reprezentowanie klientów w postępowaniach oraz udzielanie porad i opinii z zakresu prawa podatkowego, oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie deklaracji. Doradca podatkowy powinien posiadać wiedzę nie tylko z zakresu prawa podatkowego ale także z zakresu rachunkowości.


 

Występowanie w sprawach podatkowych na równi z adwokatem i radcą prawnym


 

Przypomnieć należy, że w sprawach podatkowych i celnych, oraz egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami doradca podatkowy występuje przed organami i sądami administracyjnymi na równi z adwokatem i radcą prawnym. Statystyki z ostatnich lat pokazują, że w tego rodzaju spraw to doradcy podatkowi najczęściej reprezentują klientów. Wynika to z faktu, że adwokaci i radcowie prawni mają znacznie szerszy zakres działania i tylko nieliczni specjalizują się w prawie podatkowym.

 

 

W czasach bardzo skomplikowanych i ciągle zmieniających się przepisów podatkowych współpraca przedsiębiorcy z doradcą podatkowym wydaje się być elementem niezbędnym do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tylko na etapie już wszczętej kontroli lub postępowania, ale także wcześniej na etapie planowania przedsięwzięć czy występowania z wnioskami o interpretacje indywidualne. Dla kompleksowej obsługi przedsiębiorcy konieczna jest jednak współpraca między doradcą podatkowym i adwokatem lub radcą prawnym a także biegłym rewidentem.
 

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


16 maja 2017 09:41

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:



37 + 30 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: