Autorzy

Archiwum

Tematy

Czy skarbówka ma dostęp do Twoich rachunków bankowych?


Informacje zawarte na rachunkach bankowych podatników są jednymi z najbardziej wrażliwych danych. Stanowią one nie tylko dowód zawarcia transakcji z kontrahentem, ale mogą ujawniać również informacje o życiu prywatnym podatnika. Warto zatem wiedzieć w jakich sytuacjach organ może zwrócić się do Twojego banku i domagać się udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową.

 

 

Nie tak szybko…

 

 

Organy administracji skarbowej mogą uzyskiwać dostęp do danych zawartych na rachunku bankowym podatnika w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 182 ordynacji podatkowej.

 

 

Przepis ten stanowi, że żądanie udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową jest możliwe, gdy „z dowodów zgromadzonych w toku postępowania wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub porównania z informacjami pochodzącymi z banku”.

 

 

Oznacza to, że dopiero jeżeli inne dowody, które zgromadził organ, nie pozwalają na rzetelne ustalenie stanu faktycznego, możliwe jest skorzystanie z uprawnienia do żądania ujawnienia informacji o rachunkach bankowych podatnika. Skorzystanie z tego uprawnienia nie może być zatem pierwszą czynnością dowodową jaką wykonuje organ, ale powinno wiązać się z brakami dowodowymi, których nie udało się uzupełnić w inny sposób. Warto zatem zweryfikować na jakim etapie skarbówka chce uzyskać dostęp do Twojego rachunku. Może się bowiem okazać, że robi to bezprawnie, a pozyskane w ten sposób informacje nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

 

 

Procedura pozyskiwania informacji

 

 

Aby organ administracji skarbowej mógł zażądać od banku przedstawienia wyciągów z rachunku bankowego kontrolowanego musi w pierwszej kolejności poinformować o takim zamiarze samego podatnika. Następuje to poprzez wezwanie podatnika, aby samodzielnie przedłożył wyciągi z rachunków bankowych albo upoważnił organ, aby ten w jego imieniu wystąpił do banku o przekazanie informacji.

 

 

Jeżeli podatnik samodzielnie nie przedłożył wyciągów z rachunków bankowych, ani nie upoważnił organu lub też przedłożył wyciągi, które w ocenie organu wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z banku, organ podatkowy może samodzielnie zwrócić się do banku z żądaniem udostępnienia informacji objętych tajemnica bankową.

 

 

Kierując żądanie do banku organ powinien wykazać, że dopełnił opisanej wyżej procedury. W przeciwnym wypadku bank nie powinien udostępniać danych swojego klienta.

 

 

Wspólny rachunek bankowy

 

 

Poważne wątpliwości podatników budzą sytuacje, gdy organ podatkowy wzywa do ujawnienia danych znajdujących się na rachunku prowadzonym wspólnie dla podatnika i np. dla jego małżonka. Współmałżonek nie jest przecież stroną postępowania, zatem jego rozliczenia nie powinny podlegać kontroli.

 

 

W takim wypadku żądanie przedstawienia wyciągów z rachunku bankowego również jest możliwe, jednak zgodnie z art. 184 § 1a ordynacji podatkowej „bank nie przekazuje informacji dotyczących podmiotów, których nie dotyczy żądanie upoważnionego organu podatkowego”.

 

 

W teorii oznacza to, że bank powinien wyselekcjonować i ujawnić tylko te transakcje, które dotyczą wyłącznie podatnika. W praktyce może okazać się jednak zbyt skomplikowane, co może skutkować podjęciem przez bank decyzji o ujawnieniu również informacji dotyczących współwłaściciela rachunku bankowego. Weryfikacja czy doszło do naruszenia tajemnicy bankowej będzie możliwa poprzez zapoznanie się z aktami postępowania lub kontroli podatkowej, w których znajdą się dokumenty przesłanek przez bank.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

 

Podsumowanie

 

 

  • Urząd skarbowy może uzyskiwać dostęp do informacji znajdujących się na rachunku bankowym podatnika.
  • Uchylenie tajemnicy bankowej jest dopuszczalne po przeprowadzeniu procedury przewidzianej przez przepisy ordynacji podatkowej.
  • Organ podatkowy nie będzie mógł wykorzystać jako dowód w sprawie informacji bankowych uzyskanych niezgodnie z procedurą.

28 maja 2017 21:47

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:9 + 13 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: