Autorzy

Archiwum

Tematy

Co zrobić gdy urząd zajął twoją rzecz lub prawo majątkowe mimo, że nie jesteś zobowiązanym?


W postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny może stosować wobec zobowiązanego środki egzekucyjne przewidziane w ustawie w celu przymusowego wykonania obowiązku. Zdarzają się jednak sytuacje, że rzecz innej osoby znajdowała się u zobowiązanego, lub w wyniku pomyłki zajęto rzecz lub prawo majątkowe innej osoby. Jak należy wtedy reagować?

 

 

Wniosek o wyłączenie

Odpowiedź znajdziemy w art. 38 i następnych ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

 

 

Oznacza to, że osoba której prawo majątkowe lub rzecz zajęto ma 14 dni od dnia, w którym dowiedziała się o zajęciu na wniesienie do organu egzekucyjnego o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji. Składając wniosek należy udowodnić, że jest się właścicielem rzeczy lub prawa majątkowego. Jeżeli brak jest dowodów w tym zakresie, nie ma możliwości wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji.

 

 

Wiele osób nie ma świadomości, że osoba której rzecz lub prawo majątkowe zajęto może jednocześnie ze złożeniem wniosku o wyłączenie rzeczy lub prawa spod egzekucji wpłacić do depozytu organu egzekucyjnego kwotę, na jaką zostały one oszacowane, albo kwotę równą należności pieniężnej łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny uchyli wówczas czynności egzekucyjne odnośnie do rzeczy lub prawa, których żądanie wyłączenia dotyczy, co nie wpływa na dalszy tok postępowania o wyłączenie. W przypadku uwzględnienia żądania wyłączenia, kwota złożona do depozytu podlega zwrotowi. Jeżeli żądanie wyłączenia nie zostanie uwzględnione kwota złożona do depozytu podlega egzekucji.

 

 

Tryb odwoławczy

Organ egzekucyjny ma na rozpoznanie żądania i wydanie postanowienie w sprawie wyłączenia 14 dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze 14 dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe. Do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, których wyłączenia żądano. Dokonane już czynności egzekucyjne pozostają jednak w mocy. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego osobie, która rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia.

 

 

Pozew

Na ostateczne postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Osobie, której żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa nie zostało uwzględnione, przysługuje żądania zwolnienia ich od zabezpieczenia lub egzekucji administracyjnej w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia żądania w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego i w okresie 14 dni po tym rozstrzygnięciu oraz w okresie od dnia skierowania do organu egzekucyjnego pozwu, o którym mowa powyżej, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie wyłączenia spod egzekucji objęte żądaniem wyłączenia rzeczy nie mogą być sprzedane, a prawa majątkowe wykonywane.

 

 

Ze złożeniem wniosku o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji nie należy zwlekać, ponieważ żądanie takie nie może być zgłoszone, jeżeli z rzeczy lub prawa przeprowadzona została egzekucja przez sprzedaż rzeczy lub wykonanie prawa majątkowego. W tej sytuacji pozostaje jedynie roszczenie cywilne wobec zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Terminy na zaskarżenie czynności i rozstrzygnięć w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynoszą od 7 do 14 dni. Zobowiązani nie znają sowich praw i bardzo często próbują podejmować działania już po upływie terminu. W celu ochrony swoich praw zarówno zobowiązani jak i osoby roszczące sobie prawo do rzeczy lub praw majątkowych powinny korzystać z pomocy doradcy podatkowego, który wskaże odpowiednie środki zaskarżenia oraz termin i tryb ich wnoszenia.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


14 września 2017 11:59

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:4 + 49 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: