Autorzy

Archiwum

Tematy

Jak rozpoznać dobre odwołanie?Warto wiedzieć jak w prosty sposób zweryfikować czy pełnomocnik, który Cię reprezentuje posiada wiedzę pozwalającą na to by dbać o Twoje interesy oraz angażuje w sprawę na tyle silnie, by nie zmarnować szans na na wygraną w sporze z fiskusem.


  1. Jeżeli odwołanie sporządziła osoba uprawniona (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny) szanse na to, że będzie ono prawidłowo sporządzone są znacznie większe niż wtedy gdy sporządził je prawnik hobbysta. Pamiętać jednak należy że nie każdy doradca podatkowy, adwokat i radca prawny specjalizuje się w sporach z organami podatkowymi. Warto zweryfikować tę informację chociażby w internecie. Należy też pamiętać, że zawodowe wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osobę nieuprawnioną (np. księgowy nieposiadajacy uprawnień doradcy podatkowego) jest przestępstwem zagrożonym grzywną do 50.000 zł.

  2. Odwołanie tak jak każde pismo procesowe musi być zawsze sporządzone indywidualnie z uwzględnieniem stanu faktycznego danej sprawy. Musi również odnosić się do skarżonej decyzji, zwrotów w nim zawartych. Jeżeli czytając odwołanie odnosimy wrażenie, ze czytamy szablon, nie widzimy, że dotyczy ono naszej sprawy bo równie dobrze mogłoby dotyczyć np. naszego sąsiada to znak, że nasz pełnomocnik nie przyłożył się do naszej sprawy i szanse na wygraną maleją

  3. Odwołanie musi zawierać argumentację prawną - powołanie przepisów prawa, orzecznictwa czy chociaż przedstawicieli doktryny. Gra na emocjach, powoływanie się na prawa człowieka czy na domniemanie niewinności w żadnym przypadku nie jest skuteczne w sporze z organami podatkowymi

  4. Odwołanie musi być zrozumiałe. Twierdzenia, że język prawny musi być niezrozumiały to mit i argumentacja osób które nie są w stanie w prosty sposób argumentować swojego stanowiska. Jeżeli po przeczytaniu odwołania nie wiemy o co chodziło autorowi to jest bardzo duża szansa, że pracownicy organu podatkowego też nie będą wiedzieli. Warto przypomnieć, że tylko niewielki odsetek pracowników organów ma wykształcenie prawnicze.

  5. Odwołanie wcale nie musi być długie. Odwołanie na 50 stron spowoduje, ze czytający zgubi wątek i nie będzie wiedział o co nam chodziło. Jeżeli argumenty są bardzo mocne nawet 1 stronicowe odwołanie będzie skuteczne. Liczy się jakość a nie ilość.

  6. Odwołanie nie powinno zawierać argumentów słabych i zbędnych. Przykładowo jeżeli mamy 2 argumenty mocne i 10 słabszych powołując wszystkie 12 ryzykujemy, że organ odniesie się do 10 słabszych a 2 mocne niewygodne dla niego pominie. Osoba czytająca decyzję odniesie wtedy wrażenie, że organ argumentację podatnika obalił. W przypadku powołania się wyłącznie na 2 mocne argumenty organ będzie musiał się do nich odnieść i jeśli jego argumentacja w tym zakresie będzie słaba, ogóle wrażenie będzie korzystne dla podatnika.

  7. W przypadku zgłaszania wniosków dowodowych nie można ograniczyć się do wskazania imion i nazwisk świadków. Należy wskazać również jaka okoliczność ma zostać w ten sposób udowodniona oraz wykazać jej wpływ na wynik sprawy.

  8. W zakresie naruszeń przepisów proceduralnych samo ich wskazanie jest niewystarczające do uchylenia decyzji. Konieczne jest wykazanie, że naruszenie proceduralne miało wpływ na wynik sprawy. Przykładowo będzie to brak przesłuchania kluczowego świadka.

  9. Odwołanie nie może zawierać sprzecznej argumentacji. Zmieniając linię obrony lub zaprzeczając swoim wcześniejszym argumentom znacznie zmniejszamy szanse na wygraną.

  10. W sporze z organem najważniejsza jest wiarygodność. Jeżeli w toku postępowania podatnik wskazywał całkowicie niewiarygodne dowody, lub podawał nieprawdę i zostanie to wykazane przez organ, każdy kolejny dowód zostanie uznany za niewiarygodny.

×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: