Autorzy

Archiwum

Tematy

Kto po wejściu w życie ustawy o KAS będzie rozpatrywał twoją sprawę?


1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z jej przepisami ustanowiona został nowa struktura organów skarbowych. W tym wpisie dowiesz się czy Twoja sprawa została przekazana innemu organowi do rozpatrzenia oraz do kogo powinieneś skierować wniosek lub odwołanie.

 

Nowe organy KAS to

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4) dyrektor izby administracji skarbowej;

5) naczelnik urzędu skarbowego;

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

Organy wchodząc w skład KAS są podporządkowane Ministrowi Rozwoju i Finansów, który obecnie jest ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Szefem KAS jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Organami bezpośrednio podległymi Szefowi KAS są Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Informacji Skarbowej, którego kompetencje zostały wprost określone w art. 22 ustawy o KAS (m.in. wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego).

 

Obecnie


3 maja 2017 13:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 12

Ile trwa kontrola podatkowa przedsiębiorcy?


Od 1 marca 2017 r. funkcjonują równolegle dwa tryby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Pierwszy z nich to znana do dawna kontrola podatkowa, którą prowadzają naczelnicy urzędów skarbowych, drugi tryb to wprowadzona przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej kontrola celno-skarbowa, przeprowadzana przez naczelników urzędów celno-skarbowych.

 

 

W tym artykule opisuję zasady regulujące czas trwania kontroli podatkowej. Zasady prowadzenia i czas trwania kontroli celno-skarbowej opisałem w artykule:

- Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?

 

 

Kiedy urząd skarbowy powinien zakończyć kontrolę?

 

 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

 

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczane jest w momencie jej wszczęcia i sporządzane jest na przeznaczonym do tego formularzu, który musi podpisać podatnik.

 

 

Jeżeli kontrola nie zostanie zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący musi zawiadomić o tym podatnika na piśmie


29 kwietnia 2017 12:32

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?


1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa o KAS), która wprowadziła nowy tryb weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatników tzw. kontrolę celno-skarbową. Procedura ta w założeniu ma służyć zwalczaniu najpoważniejszych nadużyć podatkowych, zwłaszcza w zakresie związanym z wyłudzaniem podatku VAT (tzw. karuzele podatkowe). Wiąże się to m.in. z szerszymi uprawnieniami pracowników administracji celno-skarbowej, jak również pozbawieniem podatników, w szczególności przedsiębiorców wielu uprawnień, które dotychczas umożliwiały im obronę przed nadużyciami ze strony aparatu skarbowego.

 

Warto zatem prześledzić jak rozpoczyna się, przebiega i kończy kontrola celno-skarbowa i z jakich środków obrony może skorzystać podatnik, który nie chce oddać pola walki fiskusowi.

 

Kto przeprowadza kontrolę celno-skarbową?

 

Kontrola celno-skarbowa przeprowadzana jest przez naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz upoważnionych przez niego pracowników urzędu (kontrolujący).

 

Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę o KAS. 

 

Czy kontrolę celno-skarbową przeprowadzi właściwy miejscowo urząd?

 

W ustawie o


29 kwietnia 2017 09:00

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dlaczego akurat boks?


Być może zastanawiasz się czytelniku dlaczego akurat wybraliśmy tematykę bokserską? Z jednej strony bardzo cenimy wszelką aktywność i sport odgrywa w naszych życiach bardzo ważną rolę. Z drugiej strony boks to dyscyplina olimpijska. Widzimy pewne analogie do sporu podatkowego. W boksie mamy rundy, w procedurze podatkowej kolejne etapy postępowań. Zarówno w boksie jak i w sporze podatkowym mamy reguły, których obie strony muszą przestrzegać. Aby szanse były równe pięściarze walczą w kategoriach wagowych. W procedurze podatkowej nie ma kategorii i drobny podatnik może "walczyć" z wyspecjalizowanym i wyposażonym w szerokie uprawnienia organem celno-skarbowym, dlatego dla wyrównania szans powołano profesjonalnych pełnomocników - doradców podatkowych, a także adwokatów i radców prawnych. Nie można jednak powiedzieć, że walczą oni z fiskusem. Jeśli stosować analogię do boksu walkę toczy fiskus z podatnikiem, a profesjonalny pełnomocnik stoi w narożniku podatnika udzielając mu wskazówek proceduralnych przed każdą rundą.


28 kwietnia 2017 22:57

Michał Sroczyński

Komentarze: 2

Walka z fiskusem


Organy podatkowe z założenia mają badać rzetelność naszych rozliczeń podatkowych. Badanie ma polegać na na weryfikacji czy wypełniliśmy wszystkie obowiązki i prawidłowo rozliczyliśmy się ze wszystkich podatków. W założeniu jeśli pomylimy się na niekorzyść fiskusa powinniśmy brkaujacy podatek dopłacić wraz z odsetkami. Jeśli wpłaciliśmy zbyt dużo należy nam się zwrot, już nie w każdym przypadku powiększony o odsetki. W założeniu organy podatkowe miały zajmować się obsługą podatników i zajmować się kontorlą zwykłych podatników. Natomiast urzędy kontroli skarbowej miały za zadanie ściganie poważnych przestępstw podatkowych. W praktyce wyglądało to często tak, że z poważnymi przestępstwami walczył urząd skarbowy z małej miejscowości, a wyspecjalizowany urząd kontroli skarbowej uzbrojony w szereg uprawnień ścigał drobnego przedsiębiorcę niesłusznie podejrzanego o uszczuplenia podatkowe. Od kilku lat funkcjonowały Krajowe Plany Administracji Podatkowej na dany rok, a Ministerstwo Finansów wyznaczało urzędnikom bardzo trudne do zrealizowania wytyczne co do ilości kontroli zakończonych znalezieniem nieprawidłowości oraz wysokości stwierdzonych nieprawidłowości.

 


28 kwietnia 2017 22:29

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
poprzedni 1 2 ... 4 5 6 7 8
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: