Autorzy

Archiwum

Tematy

Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego


Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania zawodu jest posiadanie wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy potwierdzonej zdanym egzaminem państwowym, doświadczenia w stosowaniu prawa podatkowego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami. Poza posiadaniem wiedzy merytorycznej doradca podatkowy swoim postępowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Każdy doradca podatkowy z mocy prawa staje się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.


 

Obowiązki doradcy podatkowego


 

Doradca podatkowy musi takżestale podnosić swoje kwalifikacje, przestrzegać zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej (także po zakończeniu współpracy) oraz zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.


 

Zakres czynności doradztwa podatkowego


 

Czynności doradztwa


16 maja 2017 09:41

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Jak usunąć przedawnioną hipotekę przymusową ustanowioną przez urząd skarbowy?


 

Jeżeli urząd skarbowy ustanowił na Twojej nieruchomości hipotekę przymusową, masz szansę się jej pozbyć. Wystarczy, że wykażesz, że zobowiązanie podatkowe, które hipoteka zabezpiecza, uległo przedawnieniu.

 

 

Hipoteka przymusowa – sposób zapieczenia zobowiązania podatkowego

 

 

Hipoteka przymusowa to jeden ze sposobów, w jaki fiskus może zabezpieczyć zobowiązanie podatkowe na majątku podatnika.

 

 

Do 2013 roku hipoteka przymusowa dawała urzędowi skarbowemu niemal 100% pewność, że zobowiązanie podatkowe nią zabezpieczone zostanie zaspokojone, bez względu na upływ czasu.

 

 

Wynikało to z treści art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że „nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.”

 

 

Powyższy przepis zmieniał ogólną zasadę, zgodnie z którą zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tym


14 maja 2017 21:49

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 1

Czy urząd może żądać dokumentów poza zakresem kontroli?


W ostatnich latach coraz częściej zdarzało się, że urzędy skarbowe i urzędy kontroli podatkowej żądały w toku kontroli dokumentów za inny okres lub w innym zakresie niż zakres kontroli, uzasadniając to związkiem z zakresem kontroli. Nie było jednoznacznych przepisów, w związku z czym działanie organów było niejednolite. Sytuację należało rozpatrywać w wielu aspektach m.in na ile żądane dokumenty związane były z zakresem prowadzonej kontroli, oraz czy żądanie nie prowadzi do obejścia prawa poprzez przeprowadzenie de facto kontroli w innym zakresie niż kontrolowany okres. Najczęstsze przypadki to kwestia amortyzacji za lata wcześniejsze, dalszych czynności związanych z transakcjami z danego roku, oraz weryfikacja czy dokonano korekty w związku z ulgą za złe długi. Temat był sporny i bardzo kontrowersyjny.

 

Nowe przepisy

 

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o KAS w toku kontroli celno-skarbowej organom przyznano prawo do żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z


11 maja 2017 09:51

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kto po wejściu w życie ustawy o KAS będzie rozpatrywał twoją sprawę?


1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z jej przepisami ustanowiona został nowa struktura organów skarbowych. W tym wpisie dowiesz się czy Twoja sprawa została przekazana innemu organowi do rozpatrzenia oraz do kogo powinieneś skierować wniosek lub odwołanie.

 

Nowe organy KAS to

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4) dyrektor izby administracji skarbowej;

5) naczelnik urzędu skarbowego;

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

Organy wchodząc w skład KAS są podporządkowane Ministrowi Rozwoju i Finansów, który obecnie jest ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Szefem KAS jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Organami bezpośrednio podległymi Szefowi KAS są Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Informacji Skarbowej, którego kompetencje zostały wprost określone w art. 22 ustawy o KAS (m.in. wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego).

 

Obecnie


3 maja 2017 13:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 12

Ile trwa kontrola podatkowa przedsiębiorcy?


Od 1 marca 2017 r. funkcjonują równolegle dwa tryby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Pierwszy z nich to znana do dawna kontrola podatkowa, którą prowadzają naczelnicy urzędów skarbowych, drugi tryb to wprowadzona przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej kontrola celno-skarbowa, przeprowadzana przez naczelników urzędów celno-skarbowych.

 

 

W tym artykule opisuję zasady regulujące czas trwania kontroli podatkowej. Zasady prowadzenia i czas trwania kontroli celno-skarbowej opisałem w artykule:

- Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?

 

 

Kiedy urząd skarbowy powinien zakończyć kontrolę?

 

 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

 

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczane jest w momencie jej wszczęcia i sporządzane jest na przeznaczonym do tego formularzu, który musi podpisać podatnik.

 

 

Jeżeli kontrola nie zostanie zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący musi zawiadomić o tym podatnika na piśmie


29 kwietnia 2017 12:32

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: