Autorzy

Archiwum

Tematy

Od 1 czerwca skarga na interpretację indywidualną bezpośrednio do sądu


Z dniem 1 czerwca 2017 r. uchylono art. 52 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przewidujący konieczność wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sytuacji gdy ustawa nie przewidywała środków zaskarżenia. Dotyczył on głównie interpretacji indywidualnych (ale także przedłużeń zwrotu VAT) i powodował, że podatnik który nie zgadzał się z interpretacją zanim wniósł skargę do sądu musiał wezwać na piśmie prawa organ który ją wydał, do usunięcia naruszenia prawa.


 

Dotychczasowa praktyka

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa było instytucją niesformalizowaną, czyli nie było żadnych przepisów regulujących formę wezwania oraz tryb i formę odpowiedzi. Skuteczność instytucji wezwania do usunięcia prawa była bliska zeru. Dodatkowo zdarzało się, że organy nadużywały brak przepisów regulujących tę instytucję. Był to tylko pozorny środek zaskarżenia niepotrzebnie wydłużający czas rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny.

 

 

Bezpośrednio do sądu

Od 1 czerwca 2017 r. podatnicy, którzy nie zgadzają się z interpretacją indywidualną mogą zaskarżyć ją


13 czerwca 2017 16:11

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Możliwość zwrotu nienależnie pobranego podatku od stypendiów z urzędu pracy


29 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzeniem zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że od kwoty stypendiów z urzędu pracy do 31 grudnia 2019 r. nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Natomiast w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. pobrana, przez urząd jako płatnika, zaliczka na podatek dochodowy stanowi nadpłatę i może zostać podatnowi zwrócona.

 

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe i urzędy pracy mają świadomość nienależnie pobranych zaliczek, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu


9 czerwca 2017 16:13

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Różnice pomiędzy kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową


Zapraszam do zapoznania się z publikacją doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego, który w klarowny sposób opisuje różnce pomiędzy kontrolą celno-skarbową prowadzoną przez nowe organy Krajowej Administracji Skarbowej - naczelników urzędów celno-skarbowych, a kontrolą podatkową prowadzoną przez naczelników urzędów skarbowych. Artykuł dostępny jest na portalu infor.pl.


7 czerwca 2017 14:34

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Nowe uprawnienia skarbówki wciąż budzą obawy przedsiębiorców


Zapraszamy do lektury nowego artykułu pt. "Firmy boją się kontroli w miejscu zamieszkania" autorstwa doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej w dniu 29 maja 2017 r. dostępnego również na stronie internetrowej rp.pl


29 maja 2017 18:03

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Czy skarbówka ma dostęp do Twoich rachunków bankowych?


Informacje zawarte na rachunkach bankowych podatników są jednymi z najbardziej wrażliwych danych. Stanowią one nie tylko dowód zawarcia transakcji z kontrahentem, ale mogą ujawniać również informacje o życiu prywatnym podatnika. Warto zatem wiedzieć w jakich sytuacjach organ może zwrócić się do Twojego banku i domagać się udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową.

 

 

Nie tak szybko…

 

 

Organy administracji skarbowej mogą uzyskiwać dostęp do danych zawartych na rachunku bankowym podatnika w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 182 ordynacji podatkowej.

 

 

Przepis ten stanowi, że żądanie udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową jest możliwe, gdy „z dowodów zgromadzonych w toku postępowania wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub porównania z informacjami pochodzącymi z banku”.

 

 

Oznacza to, że dopiero jeżeli inne dowody, które zgromadził organ, nie pozwalają na rzetelne ustalenie stanu faktycznego


28 maja 2017 21:47

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: