Autorzy

Archiwum

Tematy

Skargę można wnieść na poszczególne czynności egzekucyjne


Zobowiązani i ich pełnomocnicy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji częściej wnoszą skargi niż zarzuty. Być może wpływ na to ma dłuższy termin na wniesienie skargi (14 dni podczas gdy na wniesienie zarzutów tylko 7), a może większy wpływ ma nazwa która brzmi poważniej od zarzutów.

 

Skarga a zarzuty

Nazwa tego środka zaskarżenia może wprowadzać w błąd, bo wbrew przekonaniu zobowiązanych ale i niektórych pełnomocników skarga na czynność egzekucyjną nie jest najważniejszym środkiem zaskarżenia w egzekucji administracyjnej. Skargę na czynności egzekucyjne odróżnić należy od zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zarzuty przysługują jedynie w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dotyczą tytułu wykonawczego, a więc postępowania egzekucyjnego jako całości. Co więcej przedmiotem skargi nie mogą być okoliczności jakie mogą być przedmiotem zarzutów, czyli dotyczące całego postępowania egzekucyjnego a tylko poszczególnych czynności (np. zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie wynagrodzenia od kontrahentów) lub przewlekłości postępowania egzekucyjnego.

 

Przedmiot skargi

Przedmiotem


18 października 2017 12:04

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Egzekucję skarży sie wnosząc zarzuty na podstawie tytułu wykonawczego


Egzekucja administracyjna jest najbardziej dotkliwym dla podatnika trybem postępowania organów. W przypadku dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu doręczane są dwa dokumenty. Pierwszy, do którego zobowiązani przywiązują zbyt dużą wagę to zawiadomienie o zajęciu (przykładowo rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę). Na zaskarżenie tej czynności (o ile zachodzą do tego podstawy) zobowiązany ma 14 dni, przy czym skarga dotyczy tylko tej konkretnej czynności. Drugi, który z kolei jest bagatelizowany przez zobowiązanych to tytuł wykonawczy. Jest to najważniejszy dokument w postępowaniu egzekucyjnym w administracji a na jego zaskarżenie (czyli wniesienie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej) zobowiązany ma tylko 7 dni. Zdecydowana większość zobowiązanych, a także część pełnomocników przegapia ten termin, co znacznie utrudnia obronę przed prowadzoną egzekucją, nawet gdy jest ona prowadzona bezprawnie, czy z rażącymi błędami.

 

Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administarcyjnej

Zgodnie z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie


4 października 2017 12:03

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Zobowiązanego trzeba zawiadomić jednocześnie z dokonaniem zajęcia


Jednocześnie z wszczęciem egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny dokonuje zajęcia egzekucyjnego – najczęściej rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zawiadomienie o zajęciu jest w tej sytuacji wysyłane do banku lub pracodawcy. Zdarza się, ze organy czekają na odbiór pisma przez bank lub pracodawcę i dopiero wtedy informują o tym zobowiązanego. Jest to działanie nieprawidłowe.

 

 

Brzmienie przepisu

Zgodnie z treścią art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu do banku, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony. Podobną treść zawiera


28 września 2017 12:01

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Co zrobić gdy urząd zajął twoją rzecz lub prawo majątkowe mimo, że nie jesteś zobowiązanym?


W postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny może stosować wobec zobowiązanego środki egzekucyjne przewidziane w ustawie w celu przymusowego wykonania obowiązku. Zdarzają się jednak sytuacje, że rzecz innej osoby znajdowała się u zobowiązanego, lub w wyniku pomyłki zajęto rzecz lub prawo majątkowe innej osoby. Jak należy wtedy reagować?

 

 

Wniosek o wyłączenie

Odpowiedź znajdziemy w art. 38 i następnych ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

 

 

Oznacza to, że osoba której prawo majątkowe lub rzecz zajęto ma 14 dni od dnia, w którym dowiedziała się o zajęciu na


14 września 2017 11:59

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kontrola celno-skarbowa a kontrola skarbowa - co się zmieniło po wejściu KAS?


Zapraszam do zapoznania się z publikacją doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego, który w klarowny sposób opisuje różnice pomiędzy nową procedurą kontroli celno-skarbowej prowadzoną przez Urzędy Celno-Skarbowe a dawną kontrolą skarbową prowadzoną przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Artykył jest dostępny na stronach portalu Infor.pl. 


25 sierpnia 2017 18:02

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: