Autorzy

Archiwum

Tematy

Newsletter

Możliwość zwrotu nienależnie pobranego podatku od stypendiów z urzędu pracy


29 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzeniem zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że od kwoty stypendiów z urzędu pracy do 31 grudnia 2019 r. nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Natomiast w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. pobrana, przez urząd jako płatnika, zaliczka na podatek dochodowy stanowi nadpłatę i może zostać podatnowi zwrócona.

 

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe i urzędy pracy mają świadomość nienależnie pobranych zaliczek, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu


9 czerwca 2017 16:13

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Różnice pomiędzy kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową


Zapraszam do zapoznania się z publikacją doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego, który w klarowny sposób opisuje różnce pomiędzy kontrolą celno-skarbową prowadzoną przez nowe organy Krajowej Administracji Skarbowej - naczelników urzędów celno-skarbowych, a kontrolą podatkową prowadzoną przez naczelników urzędów skarbowych. Artykuł dostępny jest na portalu infor.pl.


7 czerwca 2017 14:34

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Nowe uprawnienia skarbówki wciąż budzą obawy przedsiębiorców


Zapraszamy do lektury nowego artykułu pt. "Firmy boją się kontroli w miejscu zamieszkania" autorstwa doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej w dniu 29 maja 2017 r. dostępnego również na stronie internetrowej rp.pl


29 maja 2017 18:03

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Czy skarbówka ma dostęp do Twoich rachunków bankowych?


Informacje zawarte na rachunkach bankowych podatników są jednymi z najbardziej wrażliwych danych. Stanowią one nie tylko dowód zawarcia transakcji z kontrahentem, ale mogą ujawniać również informacje o życiu prywatnym podatnika. Warto zatem wiedzieć w jakich sytuacjach organ może zwrócić się do Twojego banku i domagać się udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową.

 

 

Nie tak szybko…

 

 

Organy administracji skarbowej mogą uzyskiwać dostęp do danych zawartych na rachunku bankowym podatnika w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 182 ordynacji podatkowej.

 

 

Przepis ten stanowi, że żądanie udostępnienia danych objętych tajemnicą bankową jest możliwe, gdy „z dowodów zgromadzonych w toku postępowania wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub porównania z informacjami pochodzącymi z banku”.

 

 

Oznacza to, że dopiero jeżeli inne dowody, które zgromadził organ, nie pozwalają na rzetelne ustalenie stanu faktycznego


28 maja 2017 21:47

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Kontrola bez zapowiedzi to już standard


Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która weszła w życie 1 marca 2017 r. wprowadziła nowe zasady wszczynania kontroli, które w dotkliwy pogorszają sytuację podatników.

 

 

Urzędnicy nie będą już czekać

 

 

Przed wejściem w życie ustawy o KAS Urzędy Kontroli Skarbowej musiały zawiadamiać podatników o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Przystąpienie do właściwych czynności kontrolnych mogło nastąpić natomiast dopiero najwcześniej po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia.

 

 

Okres minimum 7 dni był dla podatników bardzo istotny. Mogli w tym okresie uporządkować dokumentację księgową, wyznaczyć pełnomocnika, innymi słowy przygotować się, aby kontrola przebiegała sprawnie i w najmniej stresujący sposób.

 

 

Obecnie pracownicy urzędów celno-skarbowych nie muszą czekać. Kontrola celno-skarbowa zostaje wszczęta w momencie doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia. Oznacza to, że inspektorzy urzędów celno-skarbowych mogą żądać przedłożenia dokumentów księgowych lub przeprowadzać oględziny bezpośrednio po wkroczeniu do firmy.

 

 

Kontrola „na legitymację”

 

 

Ustawodawca


23 maja 2017 22:15

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 2
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Newsletter: